EXEKUTORSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Mgr. Pavel Hanáček, soudní exekutorSoudní exekutor je fyzická osoba splňující předpoklady podle tohoto zákona, kterou stát pověřil exekutorským úřadem. Soudní exekutor provádí zejména nucený výkon exekučních titulů včetně zřizování exekutorského zástavního práva. Exekuční činnost vykonává soudní exekutor nezávisle. Při jejím výkonu je vázaný jen Ústavou České republiky, zákony, jinými právními předpisy a rozhodnutími soudu vydanými v řízení o výkonu rozhodnutí a exekučním řízení.

Soudní exekutor vykonává i další činnost podle exekučního řádu, která spočívá v poskytování právní pomoci oprávněnému nebo povinnému v souvislosti s exekuční činností, provádění autorizované konverze dokumentů, sepisování listin. Exekutor může v souvislosti s exekučním nebo jiným řízením přijímat do úschovy peníze, listiny a jiné movité věci, jejichž povaha to umožňuje. Dále může provést dražbu movité či nemovité věci na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí. Na žádost exekutor sepíše exekutorský zápis o osvědčení skutkového děje nebo stavu věci, jestliže jimi mohou být prokázány nároky v řízení před soudem nebo jiným státním orgánem a jestliže se skutkový děj udál v přítomnosti exekutora nebo se exekutor o stavu věci přesvědčil.


 

 

Protokoly o předání exekučních spisů Okresního soudu v Uherském Hradišti soudnímu exekutorovi Exekutorského úřadu Uherské Hradiště Mgr. Pavlu Hanáčkovi jsou zveřejněny na úřední desce Okresního soudu v Uherském Hradišti na adrese: http://infodeska.justice.cz/subjekt.aspx?subjkod=207100

Informace o provozu elektronické podatelny a o podmínkách příjímání dokumentů


 
 

x